دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران كمیته امداد

قائم مقام ریاست

مهندس سید امیر منصور برقعی

تلفن: ۹-۴۴۶۶۹۳۵۸

itc@emdad.ir

دستیار قائم مقام ریاست

دکتر حبیب اله حسن خانلو

تلفن:۶۳-۴۴۶۶۹۳۵۸

 

مشاور و مدیر کل دفتر ریاست

محمد پیرعلی

تلفن: ۴۴۶۹۱۰۶۱

hcf@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

  ابراهیم بازیان

تلفن: ۴۴۶۷۳۱۰۲ - ۴۴۶۹۳۲۱۶

boh@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیر کل حراست

علی سالارکیا

تلفن: ۴۴۶۹۰۹۹۳-۴۴۶۹۰۹۹۴-۴۴۶۹۰۹۸۱

ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۹۸۰

snt@emdad.ir

 

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

حسین واعظیان

تلفن: ۴۴۶۹۰۷۵۲-۴۴۶۹۰۸۱۳

mprp@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

عزت اله میرزایی

تلفن: ۴۴۶۹۱۴۶۰ - ۴۴۶۹۱۴۱۷

mpc@emdad.ir

 

مدیرکل هماهنگی امور بین الملل

امیرعباس فارسی نژاد

تلفن: 44636192 نمابر: 44646707

int@emdad.ir

مدیرکل فناوری اطلاعات

سید عبدالله حسینیان

تلفن: 44690839 

it@emdad.ir

رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش

سید مهدی ثمره هاشمی

تلفن: ۴۴۶۹۳۳۱۹

cht@emdad.ir

دستیار مرکز برنامه ریزی و پژوهش

محمد آرادان

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

azadan@emdad.ir

مدیر کل آمار و برنامه ریزی

روح الله رحیمی

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

 

مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها

رضا سوهانی

تلفن:۴۴۶۹۳۳۱۹

tashkilat@emdad.ir

معاون اداری و مالی

میرهاشم موسوی

تلفن: ۲۵-۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos@emdad.ir

 

دستیار معاونت اداری و مالی

بیت اله برقراری

تلفن: ۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos۲@emdad.ir

 

ذیحساب

مجید باجلان

تلفن: ۴۴۶۹۲۸۲۴ - ۴۴۶۹۳۰۱۹

fos۲@emdad.ir

 

مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان

ابوالفضل عفت نژاد

تلفن: ۴۴۶۹۳۸۶۶ - ۴۴۶۹۳۲۱۱

hrm@emdad.ir

 

مدیر کل امور مالی

اصغر محمدیان

تلفن: ۴۴۶۹۳۷۲۴

acc@emdad.ir

مدیر کل پشتیبانی

علی نورمحمدی

تلفن : ۴۴۶۹۳۵۲۵

log@emdad.ir

معاون حقوقی و امور مجلس

مجید دوستعلی

تلفن:۴۴۶۹۰۳۱۵

pln@emdad.ir

 

دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس

احمدرضا دالوند

تلفن:۴۴۶۹۰۳۱۵

 

 

مدیر کل امور حقوقی و املاک

هادی طاهری جبلی

تلفن:۴۴۶۹۰۳۹۸

aaj@emdad.ir

مدیر کل امور مجلس

علی اکبر بسطامی

تلفن:۴۴۶۹۰۵۰۷

majles@emdad.ir

 

معاون توسعه مشارکتهای مردمی

علیرضا عسگریان

تلفن: ۴۴۶۹۱۶۹۵

prt@emdad.ir

 

دستیار معاون توسعه مشارکتهای مردمی

مهدی بلوکات

تلفن: ۴۴۶۹۱۶۹۵

prt@emdad.ir

 

مدیر کل امور اجرایی زکات

محمد سراب نشین

تلفن: ۴۴۶۹۱۸۶۵

zakat@emdad.ir

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه

بهمن دستاری

تلفن: ۴۴۶۹۱۸۲۳

pnai@emdad.ir

مدیر کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی مشارکتها

ابوالقاسم رستگار

تلفن: ۴۴۶۹۱۷۴۱

adep@emdad.ir

 

معاون حمایت و سلامت خانواده

فاطمه رهبر

تلفن: ۴۴۶۷۲۹۵۵-۴۴۶۷۳۰۲۷

fas@emdad.ir

 

سرپرست اداره کل مددکاری

مجید ملکشاهی

تلفن: ۴۴۶۷۲۹۵۵-۴۴۶۷۳۰۲۷

dpt-fas@emdad.ir

 

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم

آذر اسماعیلی

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۵۴-۴۴۶۷۲۷۶۲

havades@emdad.ir

 

مدیرکل اداره امور حمایت های اجتماعی

مجید زارع فرد

تلفن: ۴۴۶۷۲۶۰۸-۴۴۶۷۲۶۱۱

owo@emdad.ir

 

مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه

دکتر جعفر رحیمی

تلفن: ۱۵-۴۴۶۷۳۱۱۴

msi@emdad.ir

 

معاون خودکفایی و اشتغال

حجت الله عبدالملکی

تلفن:۴۴۶۹۰۱۵۱-۴۴۶۷۳۹۷۷

ssf@emdad.ir

 

سرپرست دستیار معاون خودکفایی و اشتغال

علیرضا رمضانی

تلفن:۴۴۶۹۰۱۵۱-۴۴۶۷۳۹۷۷

dpt-ssf@emdad.ir

 

 

سرپرست اداره‌کل طرحهای اقتصادی و خودکفایی

علی اکبر خادمی

تلفن:۴۴۶۹۰۲۰۴

mng-ssf@emdad.ir

 

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی

مهرعلی حق گویان

تلفن:۴۴۶۷۳۴۸۹

tri-ssf@emdad.ir

 

معاون امور فرهنگی

حجت الاسلام حسین احمدیان

تلفن: ٤٤٦٩٣٢٨١  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧

cul@emdad.ir

 

مدیرکل هماهنگی و ارتباطات

سیروس محمودیان

تلفن: ۴۴۶۹۳۲۹۷  نمابر: ٤٤٦٩٣٢٩٧

 

مدیرکل فرهنگی و تربیتی

محسن تقیانی

تلفن: ۴۴۶۹۳۴۵۵ 

calf@emdad.ir