دکمه موبایل منو
 1. تهیه و تدوین راهبردها، خط مشی ها و برنامه های راهبردی ( بلند مدت )، میان مدت وکوتاه مدت امداد امام و ارایه ی آن به مراجع ذی ربط جهت تصویب و تأیید.
 2. تدوین شاخص ها، ضوابط، معیارها، زمان بندی، اولویت بندی و نحوه ی اجرای برنامه های میان مدت وسالانه ی امداد امام و اقدام لازم به منظور تصویب و ابلاغ آن.
 3. تهیه و تنظیم اهداف کمی وکیفی وتعیین اولویت های برنامه های امدادامام درچارچوب سیاست های کلی-واجرایی مصوب وبراساس نتایج حاصل ازمطالعات و تحقیقات انجام شده.
 4. تهیه وتنظیم  نظامات لازم  برای کنترل برنامه  و کنترل پروژه به منظور تجزیه وتحلیل و ارزیابی برنامه ها و طرح های مصوب.
 5. فراهم آوردن موجبات ابلاغ ضوابط، معیارها و خط مشی های برنامه ریزی به معاونت ها و واحدهای اجرایی به منظور تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز بر اساس موازین و مقررات مربوط.
 6. نظارت و اعمال هماهنگی بر اجرای طرح ها و برنامه ی مصوب به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پیش بینی شده و پیشرفت فعالیت ها براساس برنامه های زمان بندی شده.
 7. احصاءوبررسی موانع ومشکلات احتمالی در راستای اجرای برنامه های مدون وارایه ی راه های برون رفت از آن.
 8. انجام اقدامات لازم به منظور همسویی و هماهنگی طرح ها و برنامه ها در کلیه ی معاونت ها و واحدهای اجرایی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله به آن ها.
 9. اصلاح و بهینه سازی نظام مدیریتی امداد امام جهت افزایش بهره وری و کارآمدی و بهبود نظام خدمت رسانی.
 10. تعیین ضوابط،خط مشی هاواولویت های بودجه ها ی سالیانه ی امداد امام در قالب برنامه های کمی و کیفی تعیین شده.
 11. برنامه ریزی جهت تنظیم دستورالعمل های لازم در خصوص نحوه ی تنظیم بودجه ی سالیانه و ابلاغ آن به معاونت ها و واحدهای ستادی و اجرایی امداد امام.
 12. برنامه ریزی جهت تهیه وتدوین بودجه ی سالیانه امدادامام و ارایه ی آن به مراجع ذی صلاح جهت تصویب پس از تأیید سرپرستی.
 13. نظارت و اعمال هماهنگی بر اجرای بودجه ی مصوب در کلیه ی معاونت ها و واحدهای ستادی و اجرایی. 
 14. اجرا و بروز رسانی سند راهبردی نظام جامع فاوا (ICT) امداد امام وپیگیری تأمین نیازهای نظام مزبور .
 15. تهیه  وتدوین نظامات آمارواطلاعات موردنیازامداد امام واستقرارواجرای آن درچارچوب ضوابط-واستانداردهای لازم.
 16. تهیه، تنظیم و اجرای طرح های آماری به منظور جمع آوری، پردازش و نگهداری آمار و اطلاعات مورد نیاز.
 17. برنامه ریزی به منظور استقرار و راه‌اندازی سیستم های مکانیزه جهت تولید، راهبری و نگهداری سیستم های اطلاعاتی کاربردی مورد نیاز امداد امام با بهره گیری از تجهیزات سخت افزاری ونرم‌افزاری.
 18. برنامه ریزی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش بهره وری معاونت ها و واحدهای ستادی و اجرایی به منظور اجرای صحیح و به موقع برنامه‌ها و حصول اطمینان از بهبود و افزایش سطح کارآیی مدیران و کارکنان.
 19. مطالعه، بررسی و تهیه و تدوین سیستم های مربوط به جا و مکان در امداد امام.
 20. بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ها، توسعه وکنترل فرم های مورد استفاده و ارایه ی پیشنهادبه منظوربهبودروش های انجام کار و حذف مراحل زاید کاری وموازی کاری ها.
 21. پیاده سازی تشکیلات سازمانی مصوب و نظارت بر اجرای اصولی و به هنگام سازی ساختار تشکیلات امداد امام در چارچوب سیاست های مصوب و متناسب با تغییرات حاصل در وظایف و مأموریت ها.
 22. مطالعه وطراحی تشکیلات مناسب برای نهادمتبوع به منظورتقسیم بهینه ی وظایف و پیش‌بینی واحدهای-مناسب برای انجام آن ها وجلوگیری ازتداخل وظایف و موازی کاری.
 23. برنامه ریزی جهت  تدوین شرح وظایف حوزه های تخصصی امداد امام با هماهنگی واحدهای ذی ربط .
 24. همکاری در امور دبیرخانه یی هیأت‌ مرکزی ارزشیابی و انتصاب کارکنان .
 25. مطالعه و تحلیل استراتژیک منابع انسانی امداد امام (SWOT) و طراحی استراتژی های منابع انسانی همسو با سیاست های مصوب با همکاری واحدهای ذی ربط .
 26. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی وتدوین سیاست هاوخط مشی‌های مربوط به نظام های تأمین وتعدیل،توسعه ی منابع انسانی،کیفیت زندگی کاری،به کارگیری وبهره‌وری نیروی انسانی . 
 27. طراحی نظام عزل و نصب مدیران و روسا و بررسی صلاحیت های مدیریتی،علمی، تجربی و ... با هماهنگی مبادی ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای فرآیند کار  .
 28. طراحی وتبیین نظام های کلان اداری واستخدامی در راستای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی.
 29. تهیه و تدوین  طرح  طبقه بندی  و ارزشیابی  مشاغل  امداد امام  و نظام  حقوق  و دستمزد و به  هنگام سازی آن-ها .
 30. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی ، پژوهشی، بودجه یی ، تشکیلاتی ،آماری ، فناوری ، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه های ذی ربط .