دکمه موبایل منو

اشتراک گذاری خدمات و کالا از جمله مواردی است که می تواند در حوزه مسئولیت اجتماعی تاثیر گذار باشد. صاحبان تخصص، خیرین و افرادی که تمایل به مشارکت در رفع نیاز هموطنان در سراسر کشور دارند.

در این بخش می توانند با مشخص کردن نوع خدمت و منطقه ای که در آن تمایل به ارائه خدمت دارند آمادگی خود را جهت مشارکت و همکاری اعلام فرمایند.

نمودار سازمانی