ارتباط با کمیته امداد امام(ره)

 نشانی :    تهران ، میدان آزادی ، ابتدای جاده مخصوص کرج ، جنب فروشگاه رفاه
 ارتباط مردمی:  ۴۴۶۳۶۱۷۱ - ۴۴۶۳۶۱۷۲ - ۴۴۶۷۳۱۵۳ - ۴۴۶۳۶۲۵۰
 ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۹۸۰ 
 مرکز تماس:  096887
 صندوق پستی: ۱۳۹۱۷۱-۵۱۷۱
 پست الکترونیک: bakhtiari@Emdad.ir