ارتباط با کمیته امداد امام(ره)

 نشانی :    تهران، میدان آزادی، ابتدای بزرگراه شهید لشگری، دفترمرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
 ارتباط مردمی:  ۴۴۶۳۶۱۷۱ - ۴۴۶۳۶۱۷۲ - ۴۴۶۷۳۱۵۳ - ۴۴۶۳۶۲۵۰
 ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۹۸۰ 
 مرکز تماس:  096887
 کد پستی: 1391715117
 پست الکترونیک: bakhtiari@emdad.ir