۱. کاهش سلسله مراتب و بروکراسی با هدف کوچک سازی و چابک سازی امداد امام (ره)

۲. برنامه ریزی جهت یکپارچه سازی فرایندهای امداد و سیستم های مربوطه

۳. ایجاد زمینه اشاعه روحیه علمی، و استفاده از یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها

۴. برنامه ریزی جهت پیاده سازی نظام مدیریت سرمایه انسانی

۵. پیاده سازی تفکر سیستمی در حوزه های مختلف ستاد مرکزی و استان ها

۶. تفویض وظایف و اختیارات از ستاد مرکزی به ستادهای استانی و از ستادهای استانی به ادارات اجرایی

۷. ارتقا کمی و کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی متناسب با اولویت‌های تحقیقاتی امداد امام(ره)

۸. حمایت و پشتیبانی علمی تحقیقاتی از برنامه‌ها و فعالیت‌های امداد امام(ره)

۹. تمرکز و هدایت منابع در قلمروهای تحقیقاتی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام(ره) از طریق شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مراکز علمی پژوهشی در جهت ارتقای کیفی پژوهش

۱۰. تسهیل فرایندهای پژوهشی امداد امام(ره) از طریق تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها

۱۱. استقرار نظام مدیریت دانش و مستندسازی فعالیت‌ها و تجربیات کارکنان خبره