معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی به عنوان بازوی اجرایی کمیته امداد امام(ره) در زمینه انجام امور مالی، حسابداری، و مدیریت، ارائه گزارشات، پاسخگویی به سازمان‌های مربوطه در خصوص امور مالی، انتخاب، جذب، جایگزینی، آموزش، بهبود مستمر مهارت، دانش و توانمندی و ارزش‌های کارکنان براساس سیاست‌های ابلاغی، ارائه خدمات و برنامه‌های متنوع رفاهی، بیمه، وام و بازنشستگی جهت تعادل کار و زندگی کارکنان و همچنین پیاده‌سازی طرح‌های ارتقاء، جانشین‌پروری، غنی‌سازی شغلی و مدیریت بهبود عملکرد فعالیت می‌نماید.

۱. مدیریت بر منابع و مصارف مالی کمیته امداد امام(ره)؛
۲. انجام امور مربوط به منابع انسانی از مرحله بکارگیری نیروها تا حمایت، پشتیبانی، ارتقای بخشی، تسویه حساب و بازنشستگی؛
۳. ساماندهی و برنامه‌ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری؛
۴. سیاست‌گذاری برای بهینه‌سازی و تعدیل هزینه‌های جاری؛
۵. سیاست‌گذاری، مدیریت و ارزیابی منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری کارکنان و حفظ انضباط اداری؛
۶. ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان و بازنگری در نظام ارزشیابی؛
۷. فراهم آوردن تسهیلات و ارائه خدمات رفاهی به کارکنان؛
۸. تعامل با سازمان‌های دولتی و خصوصی برای گسترش زمینه‌های همکاری؛
۹. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پشتیبانی و تدارک نیازمندی‌های دانشگاه.
۱. برنامه‌ریزی به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی مناسب در قالب برنامه تأمین نیروی انسانی کمیته امداد امام(ره) و با هماهنگی مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات؛
۲. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و محاسباتی کمیته امداد امام(ره)؛
۳. برنامه‌ریزی جهت جذب مشمولین وظیفه و به‌کارگیری آنان مطابق دستورالعمل ابلاغی دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط؛
۴. برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور تأمین مطلوب خدمات رفاهی، درمانی، بهداشتی و مساعدت‌های ویژه به کارکنان و خانواده‌های آنان با هدف ایجاد انگیزش و افزایش نشاط و کارایی؛
۵. برنامه‌ریزی لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌های مربوط به نیروی انسانی؛
۶. برنامه‌ریزی به منظور تأمین به‌موقع و مطلوب نیازهای پشتیبانی و تدارکاتی کمیته امداد امام(ره) در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط و اعتبارات مصوب؛
۷. برنامه‌ریزی به منظور هماهنگی در کمک به ایجاد تعادل در توزیع مناسب منابع، امکانات و تسهیلات با توجه به اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه از طریق حوزه‌های معاونت‌های ذی‌ربط؛
۸. ارزیابی مستمر عملکردهای مالی با رویکرد ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت بهبود مستمر و اثربخشی آنها؛
۹. ثبت و نگهداری و طبقه‌بندی عملیات مالی بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و تفسیر نتایج حاصله و ارائه صورت‌های مالی و نظارت بر حساب‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مراجع ذی‌ربط؛
۱۰. ارزیابی مستمر فعالیت‌های پشتیبانی در کمیته امداد امام(ره) با رویکرد شناسایی نقاط قوت و ضعف و به کارگیری اقدامات اصلاحی؛
۱۱. اتخاذ تدابیر لازم به منظور نگهداری، تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافت‌ها، پرداخت‌ها و نظارت بر حسن اجرای این امور در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه؛
۱۲. اتخاذ تدابیر لازم به منظور وصول به موقع منابع اعم از منابع عمومی و اختصاصی؛
۱۳. برنامه‌ریزی به‌منظور بررسی، مطالعه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز حوزه معاونت؛
۱۴. بررسی، مطالعه و شناسایی راهکارهای مطلوب برای تقویت واحدهای استانی در قالب تفویض اختیار بیشتر به آنها با حفظ جایگاه نظارت حوزه معاونت؛
۱۵. مطالعه، بررسی و تهیه گزارش‌ها و اطلاعات و آمار از وضع مالی استان‌ها و ارائه گزارش‌های مورد نیاز در خصوص مشکلات، تنگناها، نظرات و ویژگی‌های واحدهای استانی و شهرستانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط؛
۱۶. نظارت بر اجرای امور اداری نظیر صدور احکام کارگزینی، انتصابات، حضور و غیاب، مرخصی‌ها، ارزشیابی، مأموریت، انتقال، پرداخت حقوق و دستمزد، بازنشستگی، استعفا و خروج از خدمت کارکنان در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط؛
۱۷. نظارت بر انجام امور مالی نظیر ثبت، نگهداری، تنظیم و کنترل حساب‌ها در چارچوب اعتبارات مصوب و اعمال کنترل‌های لازم در خصوص دریافت‌ها، پرداخت‌ها و انجام هزینه‌های قطعی و غیر قطعی و سایر پرداخت‌ها، وصول منابع و سایر دریافت‌ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت و سقم فعالیت‌های مالی و نگهداری صحیح حساب‌ها و اسناد در حوزه مرکزی و واحدهای تابعه؛
۱۸. نظارت بر انجام امور خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و عمومی واحدهای خارج از مرکز کمیته امداد امام(ره)؛
۱۹. اقدام در جهت حفظ و نگهداری اموال و دارایی‌های منقول کمیته امداد امام(ره)؛
۲۰. مدیریت نگهداری و پشتیبانی ساختمان‌های حمایتی و اداری کمیته امداد امام(ره)؛
۲۱. تمشیت امور دبیرخانه‌ای کمیسیون معاملات.

نمودار سازمانی