شناسایی و معرفی سودآورترین طرح های اشتغال خرد و زود بازده امداد

فرم اطلاعات شناسایی و معرفی سودآورترین طرح های اشتغال خرد و زودبازده امداد

1. اطلاعات و مشخصات هویتی همکار
*
*
*
*
*
*
*
*


2. اطلاعات و مشخصات هویتی مجری طرح برگزیده
*
*
*
*

*
*
*
3. مشخصات عمومی طرح
*
*
*
*


*
6. مشخصات تخصصی و فنی طرح
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات مالی طرح (درآمد کل سالیانه)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات مالی طرح (هزینه کل سالیانه)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات مالی طرح
*
*
توجه
جهت جلوگیری از خطا خواهشمند است پیش از ارسال فرم از کامل بودن تمامی اطلاعات فرم اطمینان حاصل نمایید


* = ضروری