رشد اقتصادی

 بر اساس سند تلفیقی اسناد توسعه :
سیاست ها و اقدامات اجرایی بخشی برای رسیدن به رشد سریع اقتصادی مشخص شد
 
اشاره : مجموعه اقدامات اساسی لازم برای تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد ملی توسعه بخشی و اسناد ملی توسعه ویژه (‌فرابخشی ) تعیین شد . هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند « ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه این اسناد را تصویب کرد . متن کامل اسناد و احکام اجرایی ذی ربط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط نهایی و ابلاغ خواهد شد . این مصوبه طبق نامه شماره 29098/ت 248 هـ مورخ 11/5/1384 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد .
متعاقب انتشار نخستین بخش از سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه بخش دیگری از این سند را در هفته نامه برنامه به چاپ می رسانیم . در شماره قبل عناوین اسناد فرابخشی محور اول ( بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ) را از نظر گذراندید . در این شماره قسمت اول عناوین اسناد بخشی این محور را می خوانید .
 
4-7- سیاست ها و اقدامات اجرایی بخشی
الف – بخش کشاورزی و منابع طبیعی
برنامه زراعت و باغبانی
* ارتقای ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی
برنامه دام ، طیور و آبزیان
* افزایش کیفیت و استاندارد محصولات دامی و توسعه صادرات
برنامه ترویج کشاورزی
* ارتقای دانش ، بینش و مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی .
برنامه جنگل و مرتع
* حفظ توسعه و بهره برداری در تعادل اکولوژیک و ظرفیت قابل تحمل مراتع ( ظرفیت ، وضعیت و گرایش مراتع )
* ملحوظ داشتن اصول آمایش سرزمین و توان طبیعی در تعیین کاربری عرصه های منابع طبیعی و ساماندهی کاربری های ناسازگار
برنامه آبخیزداری
* مدیریت جامع بر عرصه های منابع طبیعی در قالب برنامه ریزی برای حوزه های آبخیز با تأکید بر تدوین نظام های بهره برداری مناسب * ملحوظ داشتن اصول آمایش سرزمین و توان طبیعی در تعیین کاربری عرصه های منابع طبیعی و ساماندهی کاربری های ناسازگار * تقویت و توسعه عملیات آبخیزداری در حوزه های بالادست سدها ساخته شده و در دست ساختمان
برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی
* افزایش راندمان آبیاری در اراضی آبی * ارتقای بهره وری آب و زمین در بخش کشاورزی * بهبود مدیریت مصرف آب و زمین در بخش کشاورزی
برنامه بیابان زدایی
* توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در تحقق اهداف حفظ ، احیاء توسعه و بهره برداری منابع طبیعی کشور * مقابله با بیابان زایی وتخریب منابع طبیعی * اجرای عملیات کنترل‌کانون‌های بحرانی بیـابان زا
برنامه پژوهش های کاربری
* توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان * بسط و گسترش تحقیقات کاربردی و توسعه ای در زمینه های آب و خاک ، اصلاح بـذر و نهـال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزیان ، جنگل و مراتع و آبخیزداری ، آفات و بیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن
برنامه سیاستگذاری ، مدیریت و نظارت بر فعالیتها
* استقرار رویکرد تقاضا محوری در نیازسنجی آموزشی و اثر بخشی در ارزشیابی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی * توسعه برنامه های آموزشی متناسب با طرح های محوری و پروژه های واحدهای سازمانی وزارت جهاد کشاورزی با طراحی و تدوین استانداردهای کشور * توسعه مشاغل کشاورزی با طراحی و تدوین استانداردهای لازم و اجرای دوره های آموزشی بهره برداران کشاورزی
برنامه کمکهای فنی و اعتباری
* کمک به طرحهای زیربنایی بخش خصوصی و بهره برداران در جهت افزایش ضریب امنیت غذایی * کمک به طرح های افزایش راندمان آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی آب
 
ب – بخش آب
ایجاد زمینه های لازم جهت مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضای آب
افزایش بهره وری در تأسیسات آب و مصارف آب
توسعه بهره برداری هماهنگ از منابع آب در راستای تحقق توسعه پایدار
تعیین ارزش آب با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی ، برابری و تساوی در فرصت استفاده از آب و خدمات وابسته به آن
مدیریت نظام بازار و نظارت اقتصادی
اقدامات سازه ای جهت حفاظت و تعادل بخش کمی و کیفی منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز و جبران افت سطح آبخوان های زیر زمینی و استقرار مدیریت ریسک
مدیریت بهره برداری و نگهداری آب
احداث سازه و تأسیسات آبی لازم جهت توسعه و بهره برداری از منابع آب
اتخاذ تدابیر غیر سازه ای در جهت توسعه منابع آب
مبادله آب بر اساس منافع ملی کشور
تدوین و استقرار نظام اطلاع رسانی در بخش آب
افزایش بهره وری در نیروی انسانی و مدیریت مالی
 
ج – بخش صنعت
* افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر ( صنایع نوین ) در ترکیب تولید صنعتی کشور * تقویت توان فنی و مهندسی کشور در زمینه های معطوف به مزیت های رقابتی * درون زا کردن توسعه صنایع مبتنی بر مزیت های رقابتی طبیعی ( مبتنی بر منابع – RB ) * ایجاد انعطاف ، پویایی و قدرت مواجهه با پیچیدگی های محیط در سیاست های صنعتی و بازرگانی کشور * افزایش سهم صادرات دارای محتوای فناوری بیشتر در ترکیب آن * سازماندهی فعالیتهای صنعتی و حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک ، متوسـط و بـزرگ ، توسعـه خوشه های صنعتی و تقویت زنجیره های ارزش * ایجاد فرآیند تقویت و توسعه کارآفرینی شامل مراکز رشد ، انکوباتورها * آموزش و ارتقای مهارت نیروی کار متناسب با فناوری ها و ملاک های نوین.
 
د – بخش معدن
* شناخت کامل پتانسیل های معدنی کشور حداقل در حد تعیین ذخیره زمین شناسی * ایجاد سیستم کاداستر ( محدوده های اکتشافی و بهره برداری ) * انجام اصلاحات ساختاری و بازنگری قوانین و مقررات در جهت حل مشکلات مربوط به مالکیت و اطمینان بخشی بیشتر برای سرمایه گذاران به منظور ایجاد بستر مناسب در جذب منابع مالی و خصوصی سازی * توسعه معادن فلزی و غیر فلزی همسو با نیازهای بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی * توجه ویژه به امر فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع معدنی جهت دستیابی به ارزش افزوده بالاتر * تقویت شرکت های مشاوره ای و پیمانکاران داخلی از طریق گسترش همکاری ها و مشارکت با شرکتهای معتبر بین المملی .
 
هـ - بخش انرژی
( نفت و گاز ، برق و انرژی هسته ای )
هـ - 1- استفاده پایدار از منابع و مخازن زیرزمینی کشور
هـ - 2- ارتقای بهره وری
هـ - 3- اصلاح ساختار
هـ - 4- تحقق رشد و توسعه بخش
هـ - 5- اصلاح الگوی مصرف
هـ - 6- هم افزایی و افزایش ارزش افزوده
هـ - 7- توسعه مبادلات منطقه ای و افزایش سهم و نقش ایران در بازار جهانی انرژی