نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام رییس
تلفن : 021-44669358
امیرعباس فارسی نژاد مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست
تلفن : 021-44646787
ایمیل :
نویدرضا خدیوی رفوگر مشاور درامورویژه
تلفن : 23902260
مصطفی فروتن مدیراموراجرایی قرارگاه جهادی حاج عبداله والی
تلفن : 23902990
ایمیل :
سید احسان گتمیریان دبیر و عضو هیات مرکزی گزینش
تلفن : 02144636188
ایمیل :