دکمه موبایل منو

پرداخت صدقه

توجه داشته باشید مبلغ به تومان است.
تومان
مشخصات نیکوکار (اختیاری)