محمود توکلی

محمود

توکلی

۱۹ آذر ۱۳۹۹

مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

44693216-44673102

مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۳ آذر ۱۴۰۰