عباس همتی

عباس

همتی

۱۹ آذر ۱۳۹۹

مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش ها

44693319

مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش ها

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ دی ۱۳۹۹