علی اکبر خادمی

علی اکبر

خادمی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی

44690204

معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ آذر ۱۳۹۹