خدمات بیمه اجتماعی

به‌منظور توانمندسازی مددجویان، رسیدن به خروجی پایدار و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها در بین جامعه هدف، پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان با مشارکت آنان و کمیته امداد امام(ره) صورت می‌گیرد. بیمه شدگان می‌توانند از تمامی مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان استفاده نمایند. این خدمت شامل سه نوع بیمه اجتماعی است:
  • بیمه اجتماعی مشمولین طرح‌های اشتغال و خودکفایی در قالب صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛
  • بیمه  اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری در قالب صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛
  • بیمه اجتماعی  مددجویان از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر.
 
زمینه‌های ارائه خدمت:
معرفی و پرداخت حق بیمه تمامی زنان سرپرست خانوار، مشمولین طرح‌های اشتغال و خودکفایی و مددجویان روستایی و عشایر به صندوق تأمین اجتماعی یا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر جهت استفاده از مزایای بیمه‌های اجتماعی در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد.

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت:
الف. متقاضی بیمه، مجری یکی از طرح‌های اشتغال کمیته امداد امام(ره)، زن سرپرست خانوار شهری یا مددجوی روستایی و عشایر باشد؛
ب. متقاضی بیمه، تحت حمایت کمیته امداد امام(ره)  باشد؛
ج. سن متقاضی در زمان صدور معرفی‌نامه براساس محدوده سنی اعلام شده در قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر باشد؛
د. برای مشمولین طرح‌های اشتغال، طرح خودکفایی مددجو فعال باشد.

حداکثر زمان بهره‌مندی از خدمت:
تا رسیدن به توانمندی پایدار و توان پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده به تشخیص کمیسیون‌های حمایتی موجود در کمیته امداد امام(ره) و بر اساس مقررات صندوق بیمه‌گر.

شرایط لازم برای پایان خدمت:
۱. رسیدن به خودکفایی پایدار؛
۲. برقراری مستمری بازنشستگی، فوت و یا از کارافتادگی؛
۳. بنا به تشخیص کمیسیون‌های حمایتی کمیته امداد امام(ره)؛
۴. توانایی پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده.